Warunki i warunki

1.Uwagi dotyczące niniejszych warunków sprzedaży
Niniejsze warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich zamówień i zakupów dokonanych nahttp://www.mokkeyes.comniespójne 160;
W odniesieniu do zakupów odhttp://www.mokkeyes.comPUCA JEWELS SRL wyśle swoje komunikaty pocztą elektroniczną lub publikacją.Korzystając z tej oferty internetowej, użytkownicy przyjmują do wiadomości, że wszystkie deklaracje intencji, komunikatów, ujawnienia i innych ogłoszeń są wydawane lub dostarczane za pomocą środków telematycznych, z wyjątkiem przypadków, gdy prawo przewiduje je na piśmie.
Niniejsze warunki sprzedaży mogą się zmieniać od czasu do czasu, biorąc pod uwagę stosowną datę ich ważności na stroniehttp://www.mokkeyes.comWszelkie zmiany w warunkach sprzedaży będą miały zastosowanie do zamówień wykonanych od daty wygaśnięcia (w tym, pod warunkiem że zmienione warunki sprzedaży są widoczne na stronie jako warunki obowiązujące w tym czasie.Przed złożeniem zamówienia na produkty, użytkownicy będą mieli możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami sprzedaży i zostaną poproszeni o ich przyjęcie.

Dwa.Wykonanie zamówienia na zakup produktów
Jest to konieczne:

i) przyjęli niniejsze warunki sprzedaży i politykę prywatnościwww.pucajubiles.com;
podać nazwisko i adres, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności i inne wymagane informacje;
Należy podać ważny adres dostawy (należy pamiętać, że PUCA JEWELS SRL nie dostarcza w urzędach pocztowych ani w automatycznych punktach dostawy paczek.Nasze zamówienia są wysyłane przez kuriera, który będzie wymagał podpisu w momencie dostawy);
W przypadku płatności kartą debetową/kredytową posiadacz lub upoważniony posiadacz karty debetowej/kredytowej ważnej dla zakupu produktów;
W przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem PayPal należy posiadać konto PayPal ważne dla zakupu produktów.


Po kliknięciu przycisku "Dodaj do CARRELL" możesz złożyć zamówienie.Użytkownik akceptuje, że zamówienie lub zamówienia s ą/są proponowanym zakupem produktu(-ów) wymienionego(-ych) w zamówieniu zgodnie z niniejszymi warunkami sprzedaży.
Każda kolejność produktu jest uważana za zakup sam w sobie.Wszystkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez PUCA JEWELS SRL, która zastrzega sobie prawo do odmowy, bez konieczności przedstawienia wyjaśnień, wszelkich zleceń (w tym, na przykład, ale nie wyczerpująco, zleceń podejrzanych o oszustwo).Użytkownik zostanie powiadomiony, jeśli PUCA JEWELS SRL zdecyduje się nie przyjąć zamówienia.

Użytkownik będzie miał możliwość sprawdzenia zamówienia, przeczytania i zaakceptowania warunków sprzedaży, sprawdzenia całkowitej ceny i charakterystyki zamówienia i dostarczonych informacji oraz skorygowania wszelkich błędów w wejściu przed potwierdzeniem zamówienia.

Trzy.Ocena porządku i tworzenia umowy
Po wypełnieniu zamówienia nahttp://www.mokkeyes.comPUCA JEWELS SRL wyśle e-mail na podany adres e-mail, w oparciu o instrukcje udostępnione na stronie internetowej w ramach procedury zamówienia online,potwierdzenie otrzymania zlecenia i podanie szczegółów zamówionego produktu (e-mail potwierdzający odbiór zamówienia).
Ten e-mail nie stanowi przyjęcia zlecenia(-ów), jest tylko potwierdzeniem odbioru zlecenia(-ów) przez PUCA JEWELS SRL.Umowa między użytkownikiem a PUCA JEWELS SRL zostanie uznana za rozwiązaną tylko wtedy, gdy PUCA JEWELS SRL wyśle użytkownikowi e-mail potwierdzający, że produkt(-y) został(-y) wysłany (e-mail potwierdzający wysyłkę).

4. Ceny, wysyłka i ruch, wydatki i podatki
Cena pobierana za Produkt będzie ceną wyświetlaną na stronie informacji/prezentacji dla danego Produktu w momencie składania zamówienia przez użytkownika i zostanie wskazana na stronie potwierdzenia, która pojawi się użytkownikowi na ekranie po sfinalizowaniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie zamówienia.
Ceny produktów zawierają podatek VAT lub inne obowiązujące podatki, ale nie obejmują kosztów wysyłki i obsługi. Koszty wysyłki i obsługi oraz związane z tym podatki VAT lub inne podatki zostaną wyświetlone oddzielnie na ekranie podsumowania przed sfinalizowaniem zamówienia, a także w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki zależą od lokalizacji i sposobu dostawy wybranego w fazie realizacji transakcji.

5. Płatność
Płatności należy dolić do jednego z następujących sposobów i wybrać w trakcie realizacji transakcji, tj.
W zależności od wybranej metody płatności, płatność zostanie wpłacona w jednej fazie (za pośrednictwem systemu PayPal) lub w dwóch etapach (kartą kredytową).
W przypadku kart kredytowych (Visa, MasterCard) przy kasie wymagana jest autoryzacja obciążenia. Rodzaje honorowanych kart kredytowych i debetowych są również podane w stopce na stronie internetowej www.pucajewels.com. Jeśli PUCA JEWELS SRL nie otrzyma zgody, PUCA JEWELS SRL zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia złożonego przez użytkownika. Wartość zakupu zostanie obciążona odpowiednią kartą po wysłaniu przez PUCA JEWELS SRL wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki.
W przypadku płatności w systemie PayPal, wartość zakupu zostanie pobrana przy kasie.

6. Dostawa
Zwykle trwa to 2-3 dni robocze dla ekspresowej dostawy kuriera dla dostępnych przedmiotów, pod warunkiem, że płatność zostanie otrzymana przed godziną 15:00 w dniu złożenia zamówienia. Dostawa nastąpi w każdym przypadku w ciągu 30 dni od wysłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki. Dostawy są dokonywane tylko na terytorium Włoch.

W przypadku przesyłek do Neapolu i sąsiednich gmin gwarantujemy dostawę w ciągu pięciu godzin od zamówienia, jeśli zostanie zrealizowana w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jeśli użytkownik, bez uzasadnionego powodu, opóźnia dostawę lub opóźnia odbiór dostawy po powiadomieniu PUCA JEWELS SRL, że próbowałeś dostarczyć zamówione przedmioty do użytkownika lub jeśli podałeś nieprawidłowy adres dostawy, który spowodował niepowodzenie dostawy, paczka zostanie zwrócona do PUCA JEWELS SRL, a PUCA JEWELS SRL zostanie zwolniony z dostawy.
Zamówienia zostały wysłane za pośrednictwem GLS i podpis będzie wymagane w momencie dostawy.Jeśli przy dostawie nie było nikogo do podpisu, szyja zostanie zwrócona do magazynu GLS, a notatka z odpowiadającymi wpisami zostanie pozostawiona w skrzynce pocztowej odbiorcy.GLS wykona drugą próbę dostawy następnego dnia roboczego.W przypadku braku dostarczenia nawet do drugiej próby, osoba odpowiedzialna zostawia wiadomość ze swoimi danymi kontaktowymi, tak aby odbiorca mógł zorganizować dostawę zgodnie z jego potrzebami.Należy pamiętać, że przedmiot zamówienia będzie dostępny w magazynie GLS przez dziesięć dni roboczych od pierwszej próby dostawy.PUCA JEWELS SRL nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania, jeżeli opóźnienie lub niewykonanie zobowiązania spowodowane są okolicznościami, które nie zależą od jego woli, w tym, na przykład, ale nie są wyczerpujące, aktami wojny lub terroryzmu, strajkami, krajowymi lub lokalnymi stanami nadzwyczajnymi, brakiem działaniainfrastruktura transportowa, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych użytkowników, trzęsienia ziemi, inne klęski żywiołowe, opóźnienia lub opóźnienia w dostawie spowodowane przez odbiorcę.

Siedmiu.Dostępność produktów
Jeżeli produkt, który chcesz zamówić, nie jest już dostępny, z technicznego punktu widzenia nie będziesz mógł wykonać procedury zamawiania.Ponadto, w kilku wyjątkowych i nieprzewidywalnych przypadkach, produkt wymieniony na stronie może nie być już dostępny po dokonaniu zamówienia; w tym przypadku, umowa między użytkownikiem a PUCA JEWELS SRL NIE zostanie zawarta, użytkownik zostanie o tym powiadomiony, a produkt nie zostanie zawarty w e-mailu potwierdzeniaprzesyłka, która zostanie wysłana do użytkownika.Jeżeli płatność zostanie dokonana przed potwierdzeniem niedostępności produktu (np. za pośrednictwem PayPal), PUCA JEWELS SRL zwróci kwoty zapłacone przez użytkownika tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu trzydziestu dni od powiadomienia przez PUCA JEWELS SRL o niedostępności produktu.

Osiem.Zgodność, informacje o produkcie
W momencie zamawiania prosimy sprawdzić, czy zakupione produkty są zgodne z przeznaczeniem.Zapraszamy do korzystania zhttp://www.mokkeyes.comjako ostatni punkt odniesienia w chwili kontroli zgodności.W przypadku rozbieżności między treściąhttp://www.mokkeyes.coma każda inna strona internetowa (lub inne źródło informacji) będzie mieć pierwszeństwo w zgodności produktów, jak wskazano nahttp://www.mokkeyes.comw chwili zakupu.Należy zauważyć, że ze względu na ograniczenia odtwarzania ekranu, dokładny kolor, rozmiar i projekt elementów pokazanych na ekranie mogą różnić się od rzeczywistych cech produktu.
Jeżeli produkty, które otrzymaliście, nie odpowiadają zamówionym zamówieniom lub jeśli dostawa jest niekompletna lub nastąpiły uszkodzenia w transporcie, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Centrum Obsługi Klienta PUCA JEWELS SRL, w celu otrzymania pomocy, e-mail lub telefonicznie.

Dziewięć.Tytuły produktu
Własność produktów i związane z nimi ryzyko przenosi się z PUCA JEWELS SRL na użytkownika po otrzymaniu produktów.

Dziesięć.Otrzymanie w wyznaczonym terminie, Zwrot i zwrot
Prawo do odstąpienia.Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w 14-dniowym terminie od otrzymania produktów.
Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli spełnia te warunki:
-Produkty nie mogą być używane, modyfikowane i dostosowane.
-Szkatuły nie mogą wykazywać oznak zużycia, otarcia lub skalpowania.
-Do produktu należy dołączyć załączoną gwarancję.

Termin czternastu dni rozpoczyna się od daty otrzymania zakupionego artykułu na temat:http://www.mokkeyes.comlub, w przypadku umowy dostawy więcej niż jednego artykułu, po otrzymaniu ostatniego artykułu tej umowy lub, w przypadku powtarzających się dostaw towarów tego samego rodzaju,nie przed otrzymaniem pierwszej części dostawy i nie przed wypełnieniem przez PUCA JEWELS SRL swoich obowiązków informacyjnych.W celu dotrzymania terminu czternaście dni wystarczy przesłać deklarację wycofania.Komunikacja z nazwą, nazwiskiem i szczegółami zwróconego obiektu musi by ć wysłana e-mailem do:info@pucaklejnots.com

Element musi zostać wysłany do:
Klejnoty Puca Srl.
Przez Merliani 49,
80129 Neapol

Dostawa i jej koszty są ponoszone przez klienta.

Konsekwencje prawne związane z wycofaniem
Użytkownik jest zobowiązany do odszkodowania w stosunku do PUCA JEWELS SRL za pogorszenie jakości produktu i rekompensatę uzyskaną jedynie w zakresie, w jakim otrzymana rekompensata lub pogorszenie się jakości produktu jest spowodowana działaniem nieobjętym weryfikacją właściwości i funkcjonalności produktu.„Weryfikacja wła ściwości i funkcjonalności produktu” oznacza testowanie i testowanie danego produktu, jakie byłoby możliwe i normalne w sklepie detalicznym (nie online).Artykuły, które mogą być wysłane z pakietem, muszą być zwrócone z pakietem.Zobowiązania do spłaty zapłaconej kwoty (w tym początkowe koszty dostawy) zostaną spełnione w terminie 14(czternastu) dni, przy użyciu tej samej metody płatności stosowanej przez użytkownika przy realizacji zlecenia.Okres czternastu dni biegnie dla użytkownika od momentu wysłania deklaracji wycofania, a w przypadku PUCA JEWELS SRL okres ten biegnie od daty otrzymania deklaracji wycofania.Jednakże Państwo mogą domagać się zwrotu kosztów dopiero po otrzymaniu od PUCA JEWELS SRL zwróconego artykułu lub po dostarczeniu dowodu, że zwrócili Państwo towar w terminie czternastu dni przewidzianym.

Zwolnienia z korzystania z prawa do odstąpienia od umowy w wyznaczonym terminie.
Prawo do odstąpienia od umowy nie jest uznawane w przypadku wyrobów wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjami dostarczonymi przez użytkownika lub wyraźnie dostosowanych do jego osobistych potrzeb.Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez PUCA JEWELS SRL produktów, PUCA JEWELS SRL potwierdzi otrzymanie tych produktów przez e-mail, zapewniając również zwrot, który zostanie potwierdzony przez e-mail.PUCA JEWELS SRL zajmie się zwrotem kosztów, ogólnie, w ciągu trzydziestu (trzydziestu) dni od otrzymania e-maila wysłanego przez użytkownika, z wyjątkiem okresu Bożego Narodzenia i innych okresów szczytowych.

11.Odpowiedzialność
W niniejszych warunkach sprzedaży określono wszystkie zobowiązania i obowiązki PUCA JEWELS SRL dotyczące sprzedaży produktów.W szczególności PUCA JEWELS SRL nie będzie zobowiązana do zapewnienia, że produkty są odpowiednie dla potrzeb użytkownika.
Żadne z niniejszych warunków sprzedaży nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności zgodnie z prawem PUCA JEWELS SRL za śmierć lub szkodę osobistą spowodowaną umyślnie przez PUCA JEWELS SRL lub przez PUCA JEWELS SRL lub jego pracowników,w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie przez PUCA JEWELS SRL lub przez PUCA JEWELS SRL lub jego pracowników, ani też nie ma na celu ograniczenia podstawowych praw lub obowiązków wynikających z charakteru umowy, w zakresie, w jakim osiągnięcie celu umowy jest zagrożone, lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, która nie może by ć prawniewykluczone lub ograniczone.
PUCA JEWELS SRL nie będzie ponosić żadnych zobowiązań umownych, pozaumionowych ani innych zobowiązań z tytułu strat kapitałowych (w tym między innymi zaniechania zysków, utraty przychodów, umów, zysków lub oczekiwanych oszczędności), utraty danych, utrata wartości firmy, reputacji lub utraty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, lub w przypadku sporów przez Ciebie i / lub osób trzecich, z wyjątkiem szkód spowodowanych przez PUCA JEWELS SRL za śmierć lub szkody osobowe spowodowane umyślnie przez PUCA JEWELS SRL lub przez PUCA JEWELS SRL lub przez puCA JEWELS SRL, lub przez puCA JEWELS SRL, za szkody wyrządzone umyślnie przez PUCA JEWELS SRL lub za rażące zaniedbanie PUCA JEWELS SRL. , w zakresie, w jakim realizacja celu umowy jest zagrożona.

12. Kontakty
Puca JEWELS SRL Customer Support Center pomoże użytkownikom w odniesieniu do pytań lub sporów dotyczących zamówień złożonych na www.pucajewels.com.
W przypadku zamówień i dostaw w ITALIA:
Użytkownicy mogą skontaktować się z PUCA JEWELS SRL przez e-mail (info@pucajewels.com) lub telefonicznie pod numerem 333 5961272 od poniedziałku do piątku w następujących godzinach: 11:00-17:00

13. Prawo właściwe
Niniejsze Warunki sprzedaży i zakup Produktów przez użytkowników PUCA JEWELS SRL za pośrednictwem www.pucajewels.com będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem włoskim. W przypadku sporu dotyczącego niniejszych Warunków sprzedaży, użytkownik zawsze ma prawo wniesieć sprawę do Sądu swojego miejsca zamieszkania lub zamieszkania.